web analytics
Pimpinan

Kepala Balai Bahasa Jawa Barat: Drs. Umar Solikhan, M.Hum.

 

Kepala Subbag Tata Usaha: Ardianto Bahtiar, S.S., M.Hum.